Leverantörernas åtagande

Vi ställer höga krav på oss själva och på alla våra samarbetspartners för att säkerställa att våra produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt.

För att säkerställa efterlevnad av våra standarder har vi infört processer för regelefterlevnad, transparens och uppföljning. Som en del av Hultafors Group följer vi koncernens uppförandekod (CoC). Den bygger på internationella standarder som ska säkerställa rättvisa, säkra och sunda arbetsförhållanden och miljöansvar genom hela vår leveranskedja.

Hantera risker och negativa effekter.

Vi arbetar aktivt med att begränsa risker och negativa effekter i vår leveranskedja. Vi har vidtagit nedanstående åtgärder.

Riskbedömning på nationell nivå När vi väljer ut våra produktionsländer utvärderar vi de potentiella risker som föreligger. På en del marknader är risknivån högre än vi kan acceptera.

Val av leverantörer Alla våra leverantörer, även av material och komponenter, är noga utvalda. Det ger oss nödvändig transparens och säkerhet både när det gäller regelefterlevnad och i fråga om kemikalier. Vi står dessutom i direkt kontakt med våra materialleverantörer, vilket är en fördel när vi ska minska vår klimatpåverkan genom leveranskedjan.

Lokala verksamhetsteam Snickers Workwear har lokal närvaro i form av medarbetare som talar språket och kontinuerligt rapporterar från fabriksgolvet.

Effektiviserad leveranskedja Vår optimerade leveranskedja gör att vi kan hålla nära kontakt med våra partners. Det har visat sig vara fördelaktigt, både när det gäller riskhantering och för att minska utsläppen i vår leveranskedja.

Klagomålssystem Vi har ett globalt system för klagomål som tillhandahålls via Whistle B och som ger alla möjlighet att rapportera misstänkta oegentligheter i vår leveranskedja.

Regelefterlevnad

Vi har arbetat länge med de flesta av våra leverantörer och har byggt partnerskap genom dialog, transparens och samarbete. Våra leverantörer följer Hultafors Groups uppförandekod (CoC) och restriktionslista (RSL) som utgör ett ovillkorligt krav i hela vår leveranskedja.

Kemikaliehantering

Våra restriktionslistor hjälper oss att följa kemikalielagstiftningen. De baseras på europeisk kemikalielagstiftning, men våra krav är strängare än lagstiftningen kräver. Vi uppnår större kontroll och transparens genom att enbart arbeta med utvalda leverantörer för samtliga material och komponenter som används i våra produkter.

Uppförandekod

Vår uppförandekod är grunden för våra affärsrelationer och ligger även till grund för hur vi genomför fabriksutvärderingar. Den bygger på internationella standarder och definierar parametrarna för rättvisa, säkra och sunda arbetsförhållanden samt miljöansvar genom hela leveranskedjan. För mer information, se vår fullständiga uppförandekod nedan.

Uppföljning av efterlevnad

För att säkerställa att vår uppförandekod (CoC) och våra restriktionslistor (RSL) följs av våra leverantörer har vi vidtagit följande åtgärder.

Uppförandekod

 • Vi föredrar leverantörer som uppfyller kraven i en erkänd uppförandekod för socialt ansvar, exempelvis ETI, BSCI, WRAP, SA 8000, ISO 26000/ISO 26001, SMETA (Sedex), STeP by OEKO-TEX® eller motsvarande.
 • I vår granskningsprocess genomför vi sociala revisioner genom en tredje part. * Uppföljning av regelefterlevnad utförs för klädtillverkare samt material- och komponentleverantörer.
 • Lokala arbetsteam från Snickers Workwear har hög närvaro i vår leveranskedja.

Kemikaliehantering

 • Vi använder Kemikaliegruppen vid RISE (Research Institutes of Sweden) för att få tidig information om kemikalielagstiftningen.
 • Vi utvärderar ständigt vår leveranskedja utifrån aktuella uppdateringar i kemikalielagstiftningen.
 • Leverantörer som följer ett kemiskt märkningsprogram väljs i första hand (OEKO-TEX®, Bluesign®, ZDHC osv.).
 • I vår årliga utvärderingsprocess utför vi kemiska stickprov på material och produkter.

Transparens och riskbedömning

Transparens är en nyckelfaktor vid riskbedömning och riskhantering i vår leveranskedja. Vi använder den SaaS-baserade plattformen Worldfavor för att skapa transparens och säkra efterlevnad i hela leveranskedjan. Den stöder vår riskbedömning och vår granskning av leverantörer avseende etik och efterlevnad av våra krav. Worldfavor ger oss följande.

 • En process för identifiering av risker i vår leveranskedja.
 • Kvantifierade data som ger oss förmåga att handla och vidta åtgärder där så är nödvändigt.
 • Möjligheten att mäta och utvärdera resultat och förbättringar i vår leveranskedja samt att aggregera data.
 • Insamling av data för rapportering av våra efterlevnadsrutiner, risker, aktiviteter och rön till berörda intressenter.

Läs mer