Vår verksamhet

Vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och med våra anställdas, våra partners och vår planets bästa i åtanke.

Metoder som styr vårt arbete

Vi använder etablerade metoder för att förstå den fulla vidden av vårt koldioxidavtryck. Vi beräknar utsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och genomför livscykelanalyser (LCA) för att förstå var utsläppen uppstår under klädernas livscykel. Resultaten av dessa beräkningar och analyser ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete. De hjälper oss att förstå vilka åtgärder vi bör vidta och hur vi bör prioritera för att uppnå bästa möjliga effekt.

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

GHG-protokollet är en allmänt vedertagen metod för beräkning av utsläpp. Metoden kategoriserar utsläpp inom tre olika områden, eller scope, som gör det möjligt för oss att mäta och hantera utsläppen från vår egen verksamhet och värdekedja.

 • Scope 1 omfattar direkta utsläpp från källor som vi har kontroll över, exempelvis företagsfordon.
 • Utsläpp i scope 2 utgörs av den energi vi köper in.
 • Scope 3 omfattar indirekta utsläpp från hela vår värdekedja som ligger utom vår direkta kontroll.

Livscykelanalyser

Vi utför livscykelanalyser på många av våra produkter. Den standardiserade metoden enligt ISO 14040/44:2006 används för bedömning av miljöpåverkan hos en produkt eller tjänst under hela dess livscykel, från början till slut. En livscykelanalys täcker vanligen 15 integrerade kategorier av miljöpåverkan. Även om alla parametrar är viktiga redovisar vi normalt bara vattenbrist och koldioxidavtryck.

Minskade utsläpp där det har störst betydelse

I syfte att behålla fokus på att minska vår klimatpåverkan har vi fastställt klimatmål i linje med vetenskapliga rön och Parisavtalets 1,5-gradersmål inom GHG-protokollets samtliga tre scope. Parisavtalet bygger på FN:s klimatkonvention och har målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriell nivå. Våra klimatberäkningar visar att 99 % av vårt koldioxidavtryck återfinns i scope 3. Det betyder att vi måste samarbeta med våra leverantörer för att minska vår miljöpåverkan och nå våra mål. Våra livscykelanalyser (LCA) har visat följande:

 • Vår största reduceringspotential finns i materialproduktionen.
 • Bättre energieffektivitet och större andel förnybar energi i vår leveranskedja har stor inverkan på vårt koldioxidavtryck.
 • Övergång till föredragna fibrer har dessvärre en relativt liten inverkan på vårt totala koldioxidavtryck. Men eftersom det är det enda beslutet inom scope 3 som vi direkt kan påverka planerar vi ändå att öka vår andel av föredragna fibrer.
 • Bomullsodling och våtbehandling påverkar vattenbristen.
 • 15–20 % av produktutsläppen sker i användnings- och slutfasen.

*Våra livscykelanalyser grundar sig på ett scenario med svenska användare och därför kan siffrorna variera mellan olika länder.

Vi värdesätter våra medarbetare

De anställda är vår största tillgång och vi gör vårt yttersta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår främsta prioritet är en arbetsmiljö som ger våra medarbetare möjligheter att växa och goda skäl att stanna kvar hos oss.

Som en del av Hultafors Group strävar vi efter att ge alla anställda en arbetsmiljö som: är säker, inkluderande och där alla möts med respekt.

 • är stödjande och främjar psykisk och fysisk hälsa hos oss alla.
 • uppmuntrar alla att engagera sig för våra affärsmål, känna stolthet och bidra till företagets tillväxt.
 • erbjuder utmaningar och möjligheter så att vi kan utveckla våra yrkeskarriärer och oss själva.

Läs mer om