Vår klimatpåverkan 2022

I syfte att behålla fokus på att minska vår klimatpåverkan har vi fastställt klimatmål inom GHG-protokollets samtliga tre scope och i linje med Parisavtalet. Vi har beräknat våra koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 sedan 2018, och i alla tre scope sedan 2020.

Våra klimatberäkningar för 2022 visar en minskning av utsläppen i scope 1 och 2 med 8 % jämfört med basåret (2018), men en betydande ökning med hela 39 % i scope 3 jämfört med basåret (2020). Ökningen beror främst på en stark total omsättningstillväxt och betydligt större leveransvolymer. Produktionsutsläppen per köpt produkt minskade däremot med 15 % jämfört med basåret (2020), till stor del tack vare en ökad andel förnybar energi i leveranskedjan.

Beräkningarna för 2022 visar att 1 % av våra utsläpp kommer från scope 1 och 2, medan hela 99 % av utsläppen kommer från scope 3. Utsläppen i scope 1 och 2 utgjorde 673 ton CO2e år 2022, vilket motsvarade en minskning på 8 % jämfört med basåret (2018). Största delen av utsläppen (69 %) härrör från egna fordon inom vår säljorganisation. Eftersom vi elektrifierar fordonsflottan i enlighet med Hultafors Groups bilpolicy är vårt mål att minska dessa utsläpp avsevärt. Så lite som 1 % av utsläppen kommer från inköpt elektricitet, tack vare den omfattande användningen av förnybar elektricitet (97 %) på samtliga anläggningar.

Eftersom hela 99 % av Snickers Workwears utsläpp tillhör scope 3 måste vi samverka med våra partners, leverantörer och kunder för att kunna uppnå en betydande minskning av dessa utsläpp. År 2022 utgjorde scope 3-utsläppen 59 466 ton CO2e, vilket motsvarade en ökning på 39 % jämfört med basåret. Denna ökning kan till viss del tillskrivas en fortsatt stark omsättningstillväxt, men även ökande lagernivåer för att kunna tillgodose kundernas efterfrågan efter covid-19-pandemin. När de pandemirelaterade störningarna, som nedstängda fabriker och logistikproblem, minskade i slutet av 2022 hämtade sig leveranskedjans ledtider snabbt, vilket skapade ökade lagernivåer och därmed även ökade utsläpp. Positivt nog visar beräkningarna en minskning på 15 % för produktionsutsläppen per köpt produkt [kg CO2e/köpt produkt] jämfört med basåret. Denna utsläppsminskning kan tillskrivas en mer omfattande användning av förnybara energikällor i leveranskedjan, liksom en övergång i den köpta produktmixen till ett större antal varor med lägre utsläpp.

Hela 93 % av utsläppen i scope 3 härrör från köpta varor och tjänster, varav den största andelen utgörs av textilproduktion och råmaterialutvinning. Den största delen av utsläppen genereras vid våtbehandlingen, en mycket energiintensiv process inom textiltillverkning. Tack vare direktkommunikation med samtliga materialleverantörer, etablerade inköpsrutiner och en djupt rotad, långsiktig strategi för partnersamarbete och leveranskedja är vårt arbete för minskad klimatpåverkan redan på god väg. Men för att möjliggöra ytterligare, stora utsläppsminskningar kommer transparens och kontinuerligt samarbete med både klädes- och råmaterialtillverkare att vara avgörande.

För 2022 har andelen primärdata som ingår i GHG-beräkningen ökat avsevärt. Genom att beräkna vår påverkan med hjälp av primärdata i stället för globala genomsnittsvärden återspeglar rapporteringen det faktiska läget i Snickers Workwears leveranskedja. Primärdata utgör grunden för en förändringsdialog med leveranskedjan, och alla förändringar som sker på producentnivå återspeglas i varumärkets klimatrapportering. Den största potentialen för att minska Snickers Workwears påverkan i leveranskedjan ligger i att öka energieffektiviteten och övergå till förnybar energi. Men båda dessa processer är komplexa och tidskrävande, och effekterna av en förändring kan mätas och rapporteras först året efter implementeringen.

Handlingsplan för minskade utsläpp

Under det fjärde kvartalet 2022 påbörjade vi en djupgående analys för att kvantifiera de minskningar som krävs för att uppfylla vårt klimatmål med hjälp av en klimatmodell. Resultatet kommer att utgöra ett viktigt styrdokument för prioriteringsarbetet och identifieringen av risker, utmaningar och möjligheter. Framför allt kommer det att underlätta det löpande arbetet med vår klimatstrategi.

Förklaring av scope 1, 2 och 3

DIREKTA UTSLÄPP: SCOPE 1 Direkta växthusgasutsläpp från källor som drivs av företaget.

INDIREKTA UTSLÄPP: SCOPE 2 Växthusgasutsläpp från produktionen av energi som köps in av företaget.

ÖVRIGA INDIREKTA UTSLÄPP: SCOPE 3 Indirekta växthusgasutsläpp som uppstår i företagets värdekedja.