Personlig skyddsutrustning

Förordningens övergripande syfte är att fastställa regler för utrustning som är framtagen och tillverkad för att bäras eller användas som skydd mot en eller flera risker för personens hälsa eller säkerhet.

Från PPE-direktiv 89/686/EEG till PPE-förordning (EU) 2016/425: Förordningen ersatte det gamla PPE-direktivet 89/686/EEG den 21 april 2018. Den nya förordningen tar hänsyn till nya tekniker och processer för utveckling och marknadsföring av personlig skyddsutrustning. Förutom att omfatta ny teknik har den nya förordningen även utformats för att konsumenternas säkerhet ska förbättras samt för rättvis konkurrens mellan företag och marknader.

Den nya förordningen behöver inte införlivas i varje medlemsstats nationella lagstiftning eftersom den är en bindande rättsakt. Den tillämpas i sin helhet inom EU, utan att separat nationell lagstiftning behövs. Den omfattar även EES/EFTA-medlemsstaterna (Liechtenstein, Norge och Island). Länder som har ingått specifika avtal med EU (Schweiz och Turkiet) måste också tillämpa förordningen.

De största förändringarna i den nya förordningen:

  • Importörers och distributörers ansvar definieras, inklusive online.
  • En EU-försäkran om överensstämmelse ska medfölja produkten, eller så ska användarinformationen innehålla motsvarande uppgifter samt en webbadress där EU-försäkran om överensstämmelse kan hämtas.
  • Teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse ska finnas tillgängliga 10 år efter att produkten har släppts ut på marknaden.
  • Certifikat får ha en giltighetstid på högst fem år.
  • Tillverkaren ska uppge 1. namn, 2. registrerat handelsnamn eller varumärke och 3. en postadress som de kan kontaktas på. Dessa uppgifter ska finnas på produkten eller, om det inte är möjligt på grund av produktens storlek eller fysiska egenskaper, på förpackningen och/eller i den medföljande dokumentationen.
  • Produkter ska vara märkta med typ, serienummer eller batchnummer.
  • Behörig tillsynsmyndighet har befogenhet och uppmanas kontakta den ekonomiska aktören direkt, även om denna är hemmahörande i en annan medlemsstat.

I förordningen definieras olika kategorier av personlig skyddsutrustning, bland annat arbetskläder, som omfattas av standard EN ISO 13688:2013; arbetshandskar, som omfattas av standard EN 420:2003+A1:2009, och skyddsglasögon, hörselskydd och skyddsskor.

Mer information finns på Europeiska kommissionen