Partner login

Standarder and symboler

Snickers Workwear - Sverige

Dessa symboler hjälper dig att hitta rätt plagg. De används som guider i produktbeskrivningarna. Följande definitioner gäller:

SW EGENSKAPER | STANDARDER | TVÄTTinstuktioner | Patent and Registered Community Design

Snickers Workwear EGENSKAPER.

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneMobile phone

Skyddsstandarder.

Förordning om PPE (EU) 2016/425

Det övergripande syftet med förordningen om personlig skyddsutrustning (PPE) är att fastställa regler för utrustning som utvecklats och tillverkats för att bäras eller innehas av en person som skydd mot en eller flera risker för den personens hälsa eller säkerhet.

Från direktiv 89/686/EEG om PPE till förordning om PPE (EU) 2016/425

Förordningen ersatte det gamla direktivet 89/686/EEG om PPE den 21 april 2018. Den nya förordningen speglar ny teknik och nya processer för att utveckla och föra ut personlig skyddsutrustning på marknaden. Utöver att spegla den nya tekniken har den nya förordningen formats för att förbättra konsumentskydd och säkerställa sund konkurrens mellan företag och marknader.

Den nya förordningen kommer inte att behöva införlivas i varje medlemsstats lagstiftning eftersom den är en bindande rättsakt. Den kommer att tillämpas i sin helhet inom EU utan behov av separat nationell lagstiftning. Den omfattar också EES/Efta-medlemmar (Liechtenstein, Norge, Island). Länder som har ingått specifika internationella avtal (Schweiz, Turkiet) är också skyldiga att tillämpa förordningen.

De främsta förändringarna i den nya förordningen är:

  • Ansvar som anges för importörer och distributörer, inklusive online.
  • En EU-försäkran om överensstämmelse ska medfölja produkten eller så ska användarinformationen innehålla motsvarande uppgifter och även ange webbadressen där försäkran om överensstämmelse finns.
  • Teknisk dokumentation och EU-försäkran om överensstämmelse ska finnas tillgänglig i 10 år efter det att produkten har släppts ut på marknaden.
  • Obligatorisk maximal giltighetsperiod på fem år.
  • Tillverkaren ska uppge (1) namn, (2) registrerat handelsnamn eller varumärke och (3) en postadress där de kan kontaktas på produkten eller, om det inte är möjligt på grund av produktens storlek eller fysiska egenskaper, på förpackningen och/eller i den medföljande dokumentationen.
  • Produkter ska vara märkta med typ, serienummer eller partinummer.
  • Behörig tillsynsmyndighet tillåts och uppmanas att kontakta den ekonomiska aktören direkt, även om denna är baserad i en annan medlemsstat.

Förordningen anger olika kategorier av personlig skyddsutrustning, såsom arbetskläder, som regleras av SS-EN ISO 13688:2013; arbetshandskar, reglerade av SS-EN 420:2003+A1:2009, och skyddsutrustning för ögon, öron och fötter.

Mer information på Europeiska kommisionen


PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (PPE)

När CE-märkningen används ensam i våra beskrivningar av byxor syftar det på knäskydden. Symbolen används också för att visa att våra arbetshandskar uppfyller CE-standarderna.


EN 342 - SKYDDSKLÄDER MOT KYLA

SS-EN 342 anger krav och prestanda för kläder som är utformade för att skydda bäraren mot kylning i kalla omgivningar. Enstaka plagg kan certifieras och det kan även en hel uppsättning bestående av flera lager.

Att bära flera lager är ett utmärkt sätt att öka den värmeisolerande förmågan och förbättra skyddet mot kyla. Att klä sig i flera lager gör det också lätt att anpassa sig till snabba temperaturförändringar.

Kom ihåg att svettning bör undvikas vid kontinuerlig exponering för kyla, eftersom fuktabsorptionen med tiden kommer att försämra den värmeisolerande förmågan. Vind ökar dessutom behovet av skydd.

Standarden SS-EN 14058 är närbesläktad med SS-EN 342. SS-EN 14058 kräver en lägre skyddsnivå och gäller kläder utformade för arbete i svala miljöer, dvs. kyl- och fryslager (kylda utrymmen för förvaring av livsmedel osv.).

ANVÄNDARHANDBOK (pdf, 1.1 MB)


EN 343 - SKYDDSKLÄDER MOT DÅLIGT VÄDER

Regn gör dig inte bara blöt, det kyler även ner dig och hindrar dig i arbetet.

SS-EN 343 anger prestanda och krav på kläder som skyddar mot regn och fukt. Standarden definierar tygets och sömmarnas motståndskraft mot vatteninträngning samt deras fuktbeständighet. Båda funktionerna har tre klasser – 1, 2 och 3 – där 3 anger bästa prestanda.

Tänk på att trots att en certifierad produkt skyddar mot regn kan bäraren ändå bli våt och kall inifrån på grund av kraftig svettning och eftersom plagget saknar effektiv ventilation (andningsförmåga). Ansamling av fukt (svett) från kroppen minskar om bäraren väljer plagg utifrån arbetets intensitet. Ju högre intensiteten är, desto större andningsförmåga krävs, och vice versa.

ANVÄNDARHANDBOK (pdf, 258 kB)


EN ISO 20471 - SKYDDSKLÄDER MED GOD SYNBARHET

SS-EN ISO 20471 anger krav för kläder som kan signalera en persons närvaro visuellt. Den omfattar prestandakrav för färg och retroreflektion samt för minimiytor och positionering av fluorescerande och reflexmaterial.

Standarden omfattar tre olika klasser, där 3 står för den högsta synbarhetsnivån. För varje klass specificerar standarden yta och placering av fluorescerande, reflex- och kontrasterande material. Fluorescerande och reflexmaterial är inte likvärdiga när yta ska beräknas, eftersom dessa har olika syften.Plagg kan kombineras för att ge större synbarhet och klassas högre. Men 1 + 2 blir inte automatiskt 3. Det beror på ytan hos materialet i fråga (fluorescerande eller reflexmaterial).

ANVÄNDARHANDBOK (pdf, 240 kB)


EN 388 - SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKER

Standarden gäller alla typer av skyddshandskar med avseende på fysiskt och mekaniskt slitage som orsakas av nötning, skärskador, revor, stick och, i förekommande fall, stötar.

En prestandaklass beräknas utifrån varje testresultat: ju högre siffra eller stigande bokstav, desto högre är skyddsnivån. Resultaten visas med ett piktogram som gör det lättare att förstå handskarnas egenskaper.

a. Nötningsmotstånd: Baserat på det antal cykler som krävs för att nöta igenom provhandsken. Nötningsmotstånd mäts i antal cykler som krävs för att ett hål ska uppstå. Den högsta skyddsklassen är 4, vilket motsvarar 8 000 cykler..

b. Skärbeständighet, cirkelkniv: Baserat på det antal cykler som krävs för att en roterande cirkelkniv med konstant hastighet ska skära igenom handsken. Resultatet jämförs med ett referensmaterial och ett index erhålls. Den högsta skyddsklassen är 5, vilket motsvarar ett index på 20.

c. Rivhållfasthet: Baserat på hur mycket kraft som krävs för att riva isär handsken. Rivhållfasthet definieras som den kraft som är nödvändig för att orsaka en reva i ett rektangulärt exemplar med en längsgående skåra halvvägs igenom. Exemplaret måste rivas isär helt och hållet. Den högsta skyddsklassen är 4, vilket motsvarar 75 newton

d. Punkteringsmotstånd: Baserat på den mängd kraft som krävs för att sticka hål i exemplaret med ett vasst föremål av standardstorlek och i en viss hastighet (10 cm/min). Den högsta skyddsklassen är 4, vilket motsvarar 150 newton..

e. Skärbeständighet, rakt knivblad: Baserat på ett rakt knivblad som dras över exemplaret tills det skurit igenom. Mäter kontaktbelastningen som läggs på bladet för att göra en genomskärning som är 20 mm lång. Prestandaklasserna går från nivå A för skärbeständighet, med en kontaktkraft på mellan 2 N och 5 N, och upp till nivå F, med en kontaktkraft på över 30 N.

f. Stöttålighet: Detta är ett valfritt test och används för handskar med inbyggda specifikt slagtåliga egenskaper vid handflatan, handryggen eller knogarna. Tester utförs i enlighet med punkt 6.9 i SS-EN 13594:2015 – Skyddshandskar för motorcyklister. Märkningsnumret ”P” läggs till för handskar som uppfyller kraven på stöttålighet.

Prestandaklass
0
1
2
3
4
5
a. Nötningstålighet (cykler) <100 100 500 2000 8000
b. Motstånd mot cirkelkniv (index) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Rivhållfasthet (N) <10  10 25 50 75

d. Punkteringsmotstånd (N)

<20 20 60 100 150

Klass

A B C D E

F

e. Motstånd mot rakt knivblad (N)

2 5 10 15 22

30

f. Stöttålighet

Godkänd (P) Ej godkänd (tom)

ANVÄNDARHANDBOK (pdf, 2.7 MB)


EN 511 - SKYDDSHANDSKAR MOT KYLA

Standarden gäller alla handskar som skyddar händer mot konvektionskyla och kontaktkyla ner till –50 °C. Skydd mot kyla visas med ett piktogram följt av en serie med tre prestandaklasser, vilka syftar på specifika skyddsegenskaper. Den högsta skyddsklassen är 4.

a. Motstånd mot konvektionskyla: Prestandaklass 0–4. Baserat på handskens termiska isoleringsegenskaper som inhämtas genom att mäta överföringen av kyla via konvektion.

b. Motstånd mot kontaktkyla: Prestandaklass 0–4. Baserat på handskmaterialets termiska motstånd vid exponering för kontakt med ett kallt föremål.

c. Vattengenomtränglighet: 0 eller 1,0 = vatteninträngning efter 30 minuters exponering. 1 = ingen vatteninträngning.

X=Prestandanivån har inte testats.

Alla handskar ska uppnå åtminstone prestandaklass 1 för nötningsmotstånd och rivhållfasthet enligt SS-EN 388.

ANVÄNDAHANDBOK (pdf, 2.7 MB)


EN ISO 11611 - SKYDDSKLÄDER FÖR ANVÄNDNING VID SVETSNING OCH DÄRMED FÖRBUNDNA PROCESSER

SS-EN ISO 11611 anger materialets prestanda och konstruktionskrav för kläder som utvecklats för att skydda mot hetta, flamma och vid svetsning. Detta är i huvudsak en version av SS-EN ISO 11612 för svetsning, som definierar skydd mot antändning från olika värmekällor, såsom öppen låga, stänk av smältjärn och kontaktvärme. Dessutom skyddar plagg som certifierats enligt SS-EN ISO 11611 mot värmestrålning från ljusbåge, samt minimerar risken för elektriska stötar vid kortvarig, oavsiktlig kontakt med strömförande ledare.

SS-EN ISO 11611 har två klasser – klass 1 och klass 2 – beroende på vilken typ av svetsteknik som används. Klass 1 omfattar mindre riskfyllda svetstekniker och situationer och lägre nivåer av svetssprut (stänk av smält metall) och värmestrålning, medan klass 2 omfattar mer riskfyllda svetstekniker och situationer och högre nivåer av svetssprut och värmestrålning.

Standarden innehåller också flera konstruktionskrav, till exempel att dräkter helt ska täcka torso (övre och nedre delen), hals, armar och ben, och att ytterfickor ska täckas av lock som är minst 20 mm bredare än ficköppningen.

ANVÄNDAHANDBOK (pdf, 321 kB)


EN 13034 - SKYDDSKLÄDER MOT KEMISKA VÄTSKOR

SS-EN 13034 anger kraven för kläder som ger begränsat skydd mot kemiska vätskor och riktar sig till yrkeskategorier och situationer där bäraren kan förflytta sig från riskmiljön relativt enkelt och snabbt ta av sig klädesplagget. Typiska yrken är åkare som kör tankfartyg och servicetekniker som ibland hanterar smörjmedel, syror osv. I tuffare miljöer med större risker krävs plagg med högre skyddsnivå

Klassificeringstyp 6 avser heltäckande kemikalieskyddsoveraller, ,medan typ PB avser partiellt kroppsskydd, till exempel jackor och byxor. Standardens konstruktionskrav anger att plagget inte får ha några detaljer där kemiska vätskor skulle kunna ansamlas och hållas kvar på tygets yta (såsom oskyddade fickor).

Observera att eftersom kemiska vätskor ofta är brandfarliga bör användaren bära antistatiska kläder med flamskyddsbehandling för optimalt skydd. SS-EN 13034 och SS-EN 1149 utgör en utmärkt kombination för detta syfte.

ANVÄNDAHANDBOK (pdf, 284 kB)


EN ISO 11612 - SKYDDSKLÄDER MOT HETTA OCH FLAMMOR

SS-EN ISO 11612 anger prestanda för kläder som utformats för att skydda mot hetta och/eller flamma (inkluderar ej skydd för brandmän och svetsare). Standarden anger skydd mot antändning från olika värmekällor: (A) begränsad flamspridning, A1 ytantändning och A2 kantantändning; (B) konvektionsvärme och öppen låga; (C) strålningsvärme; (D) stänk av smält aluminium; (E) stänk av smältjärn och (F) kontaktvärme (värmetänger, spisplattor osv.).

Plagg som certifierats enligt SS-EN ISO 11612 ska användas tillsammans med andra skyddskläder som uppfyller kraven i SS-EN ISO 11612. Dessutom kräver standarden fullt skydd av armar och ben, vilket betyder att t-tröjor och shorts inte uppfyller kraven i SS-EN ISO 11612. Användaren kan dock bära kläder certifierade under SS-EN ISO 14116 (en lägre skyddsnivå som inte har samma konstruktionskrav) undertill för ökat skydd.

För fullt skydd ska huvud, hals, händer och fötter vara helt täckta av andra godkända skyddskläder. Observera att plagg som klassificeras som underkläder alltid ska bäras tillsammans med yttre plagg som uppfyller skyddskraven enligt SS-EN ISO 11612. Underkläder i sig själva ger inte en lämplig skyddsnivå.

ANVÄNDARHANDBOK (pdf, 442 kB)


EN ISO 14116 - SKYDDSKLÄDER MOT FLAMMOR

SS-EN ISO 14116 anger prestanda för skyddskläder för arbetare som utsätts för kortvarig tillfällig kontakt med öppen låga utan andra termiska risker. Denna standard är en “lättare” version av SS-EN ISO 11612 och är relevant för plagg utan långa ärmar och ben, samt för tillbehör som hattar, mössor, balaklavor, strumpor, kalsonger osv.

SS-EN ISO 14116 finns med tre index – 1, 2 och 3 – där index 3 anger de högsta skyddskraven. Material som klassificeras som index 1 ska inte bäras närmast huden, och plagg som innehåller material med index 1 ska endast bäras ovanpå plagg med index 2 och 3.

ANVÄNDAHANDBOK (pdf, 204 kB)


EN 1149-5 - SKYDDSKLÄDER MED ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER

SS-EN 1149-5 anger materialets prestanda och konstruktionskrav för skyddskläder med elektrostatiska egenskaper. Dessa skyddande kläder är utformade för att undvika risken för antändning (gnistbildning), när till exempel en armbåge eller ett knä vidrör en vägg eller liknande föremål. Detta är avgörande när man arbetar med brandfarliga material som gaser och bensin

Materialets prestanda baseras på materialets ytresistivitet, elektriska motstånd och avklingningstid. För fullt skydd ska alla material som inte uppfyller kraven samt värmeledande delar (dragkedjor osv.) täckas helt. Dessutom ska personen vara ordentligt jordad genom att bära skor som gör att statisk elektricitet laddas ur i marken.

Observera att en SS-EN 1149-5-certifiering inte är tillräcklig för arbete med finelektronik och liknande känslig elektronik (mikrochips, kretskort, montering av mobiltelefoner osv.). EN 61340-certifierade skyddskläder krävs för denna typ av arbete.

ANVÄNDARHANDBOK (pdf, 249 kB)


IEC 61482-2 - SKYDDSKLÄDER MOT TERMISKA RISKER ORSAKADE AV LJUSBÅGE

Trots att flera försiktighetsåtgärder vidtas sker varje år många olyckor med ljusbåge. IEC 61482-2 anger kraven för kläder som skyddar mot de termiska riskerna med en ljusbåge. Kläderna ingår i riskkategori III, vilken definierar plagg som används i högriskmiljöer och är certifierade för att utesluta andra gradens brännskador i händelse av en övertändning.

Skydd mot ljusbåge handlar om att skydda sig mot energi, mätt i kalorier (cal/cm²). Produktens skyddsnivå mäts genom att plagget får genomgå två olika testmetoder: open arc-test (öppen ljusbåge) och boxtest (riktad ljusbåge). Testmetoderna har olika upplägg, ljusbågskonfigurationer, testparametrar, testprocedurer och resultatparametrar. Resultaten av varje testmetod är varken fysiskt jämförbara eller matematiskt konvertibla. Arc rating-värdet ska testas och bedömas med någon av dessa båda metoder.

För open arc-metoden anges testresultaten som APTV (Arc Thermal Performance Value) eller EBT50 (Energy Break-open Threshold, dvs. när hål börjar uppstå i materialet). Inget värde är bättre än det andra. I stora drag är tyg/plagg som får ett EBT50-värde oftast mer isolerande än starka, och ATPV-tyg/plagg är oftast mer starka än vad de är isolerande.

I ett boxtest utsätts föremålet för en riktad båge på antingen 4 kA (klass 1) eller 7 kA (klass 2).

Observera att alla plagg som bärs måste ge skydd mot ljusbåge. Till det hör underkläder, strumpor, handskar och t-tröjor eller skjortor som bärs under det yttre lagret. Tänk på att ju fler lager av skyddskläder mot ljusbåge du bär, desto högre skydd har du.

ANVÄNDAHANDBOK (pdf, 251 kB)

SAFETY EDUCATION VIDEOS


EN 14404 - KNÄSKYDD

Standarden beskriver storlek, kraftfördelning, genomträngningsresistens och användarprovning av knäskydd.

Typ 2, Nivå 1
Tillförlitligt knäskydd för hantverkare med mobil arbetsmiljö där regelbundet knästående ingår i arbetet. Utformat för att skydda knäna från småsten, spikar och andra mindre föremål upp till 1 cm på hårda och plana ytor.

Typ 2, Nivå 0
Effektivt knäskydd för hantverkare som ibland behöver arbeta knästående inomhus. Utvecklat för att skydda knäna på plana ytor.

Snickers Workwears knäskydd är avsedda och certifierade för användning i knäskyddsfickorna på Snickers Workwears byxor enligt SS-EN 14404: 2010. Dessa knäskydd är inte certifierade för byxor från andra märken.

.

ANVÄNDARHANDBOK (pdf, 1.9 MB)

Till toppen av sidan.

TVÄTTINSTRuktioner.

Do not iron Do not iron
Iron max 110 Iron at maximum 110°C
Iron max 150 Iron at maximum 150°C
Iron max 200 Iron at maximum 200°C
40 degree Maximum washing temp. 40°C
60 degree Maximum washing temp. 60°C
85 degree Maximum washing temp. 85°C
Dry cleaning Dry cleaning
No dry cleaning Do not dry clean
Tumble dry normal Tumble drying lower temp.
Tumlel drying norm Tumble drying normal temp.
Do not tumble Do not tumble dry
No bleach No Bleach

Till toppen av sidan.

Patent and Registered Community Design (RCD).

Innovation and product development are at the very core of the Snickers Workwear brand. As a result of this intense focus, many of our advanced products or solutions feature registered patents. Many products are also covered by Registered Community Design (RCD).

In our catalogue, products with registered design or with functions included in patent applications or patents are marked with the symbols below.

Patent info This product is patented or has a patent application in selected countries both within Europe and world wide.
Registreted design This product has a Registered Community Design (RCD), or national design registrations.

Till toppen av sidan.

Fråga oss